ตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันaสังคม "ของฟรี" ที่หลายคนอาจไม่รู้

0
164

สมัคร mm88

ตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันaสังคม "ของฟรี" ที่หลายคนอาจไม่รู้

นโยบายของภาครัฐและกระทรวงแรงงานนั้น มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงานได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เนื่องจากคนวัยทำงานนั้นถือเป็นวัยที่มีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานประกันสังคมก็ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก จึงได้มีบริการสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ฟรี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว

ข้อควรรู้การใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคม

การตรวรสุขภาพประกันสังคมนี้ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สำหรับการตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ จะมีรายการตรวจสุขภาพครอบคลุม 14 รายการโรคกลุ่มเสี่ยง ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อดูปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน และวางแผนรักษาหากพบความผิดปกติ ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก

รายการการตรวจร่างกายของสิทธิประกันสังคม

รายการการตรวจสุขภาพทั้ง 14 รายการ แบ่งการตรวจและช่วงอายุที่ควรตรวจ ดังนี้

 รายการการตรวจร่างกายของสิทธิประกันสังคม

การตรวจร่างกายตามระบบ

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับผู้ที่อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี ผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี และผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ สำหรับผู้ที่อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 ครั้ง/ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC สำหรับผู้ที่อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง และผู้ที่อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ปัสสาวะ UA สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจสารเคมีในเลือด

 • น้ำตาลในเลือด FBS สำหรับผู้ที่อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • การทำงานของไต Cr สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL cholesterol (เพื่อหาความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรค NCDs อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน) สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่นๆ

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อนพ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี และผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via สำหรับผู้ที่อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี และผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT สำหรับผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • Chest X-ray สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

จะใช้สิทธิอย่างไร และใช้ได้ที่ไหนบ้าง

หากผู้ประกันตนคนใดประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประกันสังคม ควรตรวจสอบกับสถานพยาบาลที่ต้องการจะเข้ารับบริการก่อนเข้ารับการตรวจ เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และรายการที่ควรตรวจตามช่วงอายุ รวมถึงเพื่อทราบข้อควรปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพด้วย

โดยการตรวจสุขภาพประจำปีนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจได้ ณ สถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคม 765 แห่งทั่วประเทศ โดยมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

mm88