ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ฉะเชิงเทรา แชมป์เก่ายึดนายก ก้าวหน้ากินรวบอำเภอเมือง

0
183

สมัคร mm88

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ฉะเชิงเทรา แชมป์เก่ายึดนายก ก้าวหน้ากินรวบอำเภอเมือง

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ฉะเชิงเทรา อย่างไม่เป็นทางการ

เบอร์ ผู้สมัคร คะแนน

1


กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (แปดริ้วโฉมใหม่)

207,846

2


จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ (ก้าวหน้า)

132,191

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 555,842 คน มาใช้สิทธิ์ 385,686 คน (69.387%)

 • บัตรดี 340,037 ใบ
 • บัตรเสีย 26,666 ใบ
 • ไม่ออกเสียงเลือกผู้สมัครรายใด 18,983 คน

ส.อบจ.

 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

 • เขต 1
  1. นายวิชิต อุดมศรีวัฒนา ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (3,524)
  2. นายจิตติน ตั้งกงพานิช ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,479)
  3. นายอำนวย มหาดเล็ก ผู้สมัครอิสระ (457)
 • เขต 2
  1. นายสายัณห์ เกตุประยูร ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (2,995)
  2. นายประธาน ร่มโพธิ์ทอง ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (6,095)
  3. นายธวัชพงศ์ มธุพงษ์สาธร ผู้สมัครอิสระ (992) 
 • เขต 3
  1. นายสมพร รุ่งแจ่มแจ้ง ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (4,365)
  2. นายวิรัตน์ เพ็ญโฉม ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (7,136)
 • เขต 4
  1. นายพัสธร สิทธิการ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (6,247)
  2. นายไพบูลย์ ลายประดิษฐ์ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (6,806)
 • เขต 5
  1. นายสมศักดิ์ กิจการนันทศรี ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,534)
  2. นายนิคม ดิลกศรี ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,733)
 • เขต 6
  1. นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,938)
  2. นายสุรพล กลับประทุม ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (6,699)
 • เขต 7
  1. นายศักดิ์ชาย อะจะระกุล ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (4,348)
  2. นายวชิรกร จั่นจิตรเพชร์ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (7,136)
  3. นายสิทธิพงษ์ สงวนวัฒนา ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 (482)

อ.บางปะกง

 • เขต 1
  1. นายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,837)
  2. นายประกาศพงษ์ กลิ่นเนียม ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (3,972)
 • เขต 2
  1. นายรุ่งวุฒิ เจิมภักดี ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,858)
  2. นายประวิทย์ หาญกล้า ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,843)
 • เขต 3
  1. นายชูชาติ ไกรทอง ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (3,103)
  2. นายทวี งามขำ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,095)
  3. นายสุรสีห์ เย็นใจ ผู้สมัครอิสระ (2,453)
 • เขต 4
  1. นางทัศนีย์ บุญส่ง  ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,087)
  2. นายธีรพัฒน์ เกิดสวัสดิ์ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,561)

อ.บางน้ำเปรี้ยว

 • เขต 1
  1. นายสุเทพ ศิริจำรัส ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (9,834)
  2. นายวิเชียร บางพระ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,207)
 • เขต 2
  1. นายสุนทร พานแก้ว ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (10,949)
  2. นายไพทูล มาตเจือ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (5,022)
 • เขต 3
  1. นายพิชัย เฉลียววงศ์เจริญ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (7,758)
  2. นายชำนาญ เหลืองศิริ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,308)
  3. ว่าที่ ร.ต.ทีฆวัฒน์ ซำสุรีย์หมายเลข 3 ผู้สมัครอิสระ (3,951)

อ.พนมสารคาม

 • เขต 1
  1. นายสุนทร สังขาร ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,969)
  2. นายพนมไพร ธรรมศรี ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (4,238)
  3. นายรังสรรค์ สังข์ทอง ผู้สมัครอิสระ (1,871)
  4. นายเจริญศักดิ์ สิงห์เรือง ผู้สมัครอิสระ (369)
 • เขต 2
  1. นายพีระ ตั้งชูทวีทรัพย์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (8,457)
  2. นายจิรายุ อุทิศ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (4,384)
 • เขต 3
  1. นายอำนาจ ธุยะวัฒน์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (6,651)
  2. นายสนั่น นิวัตร ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (3,988)
  3. นายจร เนาวโอภาส ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 (2,850)

อ.สนามชัยเขต

 • เขต 1
  1. นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (7,427)
  2. นายอนุรักษ์ บัวแก้ว ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,785)
 • เขต 2
  1. นายไพรินทร์ หนูมาก ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (6,755)
  2. นายลอง ไผ่ล้อม ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,844)
 • เขต 3
  1. นายสำราญ วัลลานนท์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (4,849)
  2. นายสบาย เหล่าศรี ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (1,434)
  3. นายอุดร เทพวาที ผู้สมัครอิสระ (6,668)

อ.บ้านโพธิ์

 • เขต 1
  1. นายคมกฤษณ์ สุวรรณสุข ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (7,500)
  2. นายเสริมยศ ทองคำ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (6,584)
 • เขต 2
  1. นายประยงค์ เรืองศิริ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (6,659)
  2. นายยงยุทธ ศรีธีระเนตร ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (7,504)

อ.บางคล้า

 • เขต 1
  1. นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (8,027)
  2. นายพรศักดิ์ ธรรมเสน ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (3,952)
 • เขต 2
  1. นายกำจาย สุวัฒนานันท์ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (7,070)
  2. ผู้ขาดคุณสมบัติ
  3. นางสาวณาวชา เรือนน้อย ผู้สมัครอิสระ (1,865)

อ.แปลงยาว

 • เขต 1
  • นายสมเกียรติ ตัณฑวุฑโฒ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (8,093)
  • นายชาญ โฉมสะอาด ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,496)
 • เขต 2
  • นายสร้อยธนกร โคตน ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (8,889)
  • นายจำเริญ โกเมนทร์ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (2,999)

อ.ท่าตะเกียบ

 • เขต 1
  • นายสมเกียรติ ภู่ห้อย ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (1,664)
  • นายภูมิภัค มะลิผล ผู้สมัครอิสระ (3,786)
  • นายสันติภาพ สาธุชาติ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (3,857)
 • เขต 2
  • นายสารคาม คูคำ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (7,315)
  • นายปราณี พลเยี่ยม ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (1,447)
  • นายณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา ผู้สมัครอิสระ(903)
  • นายรุ่งเพชร์ สุขสวัสดิ์ ผู้สมัครอิสระ (52)

อ.คลองเขื่อน

 • เขต 1
  • นายศิษฏ์ตรกล เทวารุทธ ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,250)
  • นายไพโรจน์ พูลโภคา ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (1,612)

อ.ราชสาส์น

 • เขต 1
  • นายดำรัส พุทธรักษา ทีมแปดริ้วโฉมใหม่ (5,228)
  • นายเฉลิมชัย เวศสุวรรณ ทีมฉะเชิงเทราก้าวหน้า (1,722)
mm88